ذکر ایام هفته
  منوی اصلی
  حوزه نت
  پایگاه های اسلامی

  سایت رهبری
  بیانات رهبری
آیت الله جعفری تهرانی
  بیانات رهبری
  خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه از فرم زیر استفاده نمایید

ایمیل*
تلفن همراه*
تصویر امنیتی
امر به معروف و نهی از منکر/ روﺣﺎﻧﯽ آﻣر به ﻣﻌروف به درجه ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﭘﺲ از دو ﺳﺎل درد و رﻧﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﺎت اﺷﺮار اﻣﺮوز ﺑﻪ درﺟﻪ رﻓﯿﻊ شهادت ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﺮزاد ﻓﺮوزش از دوﺳﺘﺎن ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری رﺳﺎ از شهادت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ، ﺟﺎﻧﺒﺎز آﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺧﺒﺮ داد. وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺧﻠﯿﻠﯽ ﭘﺲ از ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﺗﺤﻤﻞ درد و ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﺎت اﺷﺮار در ھﻨﮕﺎم اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف، ﻏﺮوب اﻣﺮوز ﺳﻮم ﻓﺮوردﯾﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺜﺖ تهران ﺑﻪ دﯾﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﺮوزش ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﺣﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ شهید ﺧﻠﯿﻠﯽ در دوران ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ، ﮔﻔﺖ: ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﺎی اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد؛ از اﯾﻦ رو ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد از دردھﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻮﯾﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ او را دﯾﺪه ام آراﻣﺶ در وﺟﻮد اﯾﻦ شهید ﻋﺰﯾﺰ مشهود ﺑﻮد، اﺑﺮاز داﺷﺖ: ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻘﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﻧﮑﺮد و در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﺧﻮد و ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮاﺳﺘﻪ ای ﻧﺪاﺷﺖ، ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آرزوی ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ، آرزوی شهادت.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ، شهید ﺧﻠﯿﻠﯽ 25 ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 1390 در ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ھﯿﺄت ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮد، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧهی از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

منبع: ﺧﺒﺮﮔﺰاری رﺳﺎ


Share

ارسال دیدگاه
متن پیام : *
نام :
پست الکترونیک :
آدرس وب :
تصویر امنیتی :
 
 
 

  سایت مراجع
 کانال‌ها
کانال جام معرفت در ایتا

  جام معرفت
نماز ظهر عاشورا
  اساسنامه

نشر تراث
کانون نخبگان
  اخبار هیئت

  اوقات شرعی
  حدیث روز

حدیث موضوعی
 نور سافت
  آمار سایت
» امروز :
» تعداد بازدید کننده : 545
» تعداد بازدید : 551
» دیروز :
» تعداد بازدید کننده : 909
» تعداد بازدید : 954
» کل بازدید ها :
» تعداد بازدید کننده : 2965869
» تعداد بازدید : 3574548
  جستجو